صفحه نخست | پستانداران | خزندگان | حشرات | ماهي ها | پرندگان | دوزيستان

گل و طبيعت | صدا و فيلم حيوانات | فلش هاي زيبا | متنوع از حيوانات | مطالب خارج از سايت

طبیعت وحشی - گاو - بز - گوزن - آهو Goats, hovanes and, deer      
        گاو موسك                       زبو                          گاو               گاو ميش كوهاندار
 
    گايال                         بوفالو              گاو میش آبی هندی            موس
   گوزن قرمز                گوزن فالو    گوزن فالو    آهوی قطبی           گوزن فالو
آهوی قطبی        آهوی باتلاقی                موس     گوزن قرمز
      دیک دیک                    ایمپالا                  ایمپالا         دیک دیک           بوش باک           
 
   
          جرنوک                    کودو                      کودو                       جرنوک               کودو
 
  
           نیالا                   بزکوهی سیاه       تیز شاخ                    گوزن یالدار آفریقا
             بچه غزال                         غزال                        غزال                       غزال

 

بز ، گا و ، آهو ، گوزن 

 

بز ، گا و ، آهو ، گوزن 

در مراتع وسيعي كه درست از يك سوي آفريقا به سوي ديگر امتداد دارد هزاران جانور دوست داشتني كه بز كوهي

ناميده مي شوند از علف به عنوان غذا استفاده مي كنند . به علت وجود صدها مايل چمنزار گله هاي زيادي از بز كوهي ديده ميشوند و به هر حال بيشتر آنهابه صورت گروهاي كوچك خانواده گي زندگي  مي كنند . رنگ بيشتر آنها رنگي از مشتقات قهوه اي است و دربين علف هاي خشك كوتاه ديدن اين جانور مشكل است . همه ي انواع گوناگون بز هاي كوهي شاخ دارند كه هر نوع آنها داراي شاخ مخصوص خود است . شاخهاي بز كوهي سياه ، بزرگ و پيچيده است كه به دور گردنش بر مي گردد .

 ديك ديك ها كه خودشان فقط سي سانتيمتر قد دارند شاخهاي كوتاه و راستي دارند كه فقط چند سانتيمتر طول دارند . اگر چه بيشتر بزهاي كوهي علف وديگرگياهان كوچك را مي خورند ولي يكنوع آنها برگهايي را كه كاملا در بالاي درخت قرار گرفته مي خورد . 

جرنوك پاها و گردني دراز و باريك دارد . جرنوك براي اينكه خود را به بالاي درخت برساند در روي پاهاي عقبي خود مي ايستد و بدين  ترتيب به ارتفاعي بالاتر از تمامي بزهاي كوهي مي رسد.

دراروپا بجاي بز كوهي آهو وجود دارد . در پاركهاي اروپا مي توان آهوهايي را كه تاحدي اهلي شده اند ديده اين آهوها گوزن زرد نام دارند كه پشت خالخالي دارند وشاخهايشان مثل يك بيل در بالا دراز مي شود . شاخهاي گوزن ازديگر شاخها تفاوت دارد شاخهاي گوزن سفت تر مي باشند و هر سال يك شاخ نو به ان اضافه مي گردد . اين يكي از تفاوت هاي بين بز كوهي وآهو است . در كوهاي اسكاتلند و دربعضي از جنكل هاي اروپا  گله هايي از آهو هاي  قرمز رنگ  زندگي مي كنند     كه خيلي بزرگترند.

زماني از اين نوع آهوها به مقدار زيادي وجود داشت ولي از آنجايي كه گوشت خوردني داشتند بيشتر آنها كشته شدند . به علت اينكه آهوها گياهخوارند پس خساراتي نيز به غلات وارد مي ساختند ولي اكنون آنها درجاهايي زندگي مي كنند كه مي توانند زياد مضر واقع گردند. آهوهاي رو كوچكتر به صورت گله حركت نمي كنند بلكه فقط دو يا سه تا آهو باهم مي باشند .

براي ساكنين قطب شمال گوزن شمالي فقط يك جانور وحشي نمي باشد. بلكه به مدت صدها سال لاپ هاي شمال نروژ زندگي خود را ازاين گوزن ها گذرانده اند .  از اين جانوران مردمان قادر بودند گوشت براي خوردن وپوست براي لباس وپتو بدست آورند و موهاي دراز پوست را به داخل لباس مي بافتند . شير گوزن شمالي براي خوردن خوب است وازخود جانور مي توان در سورتمه و سواري استفاده كرد . به طور كلي گوزن هاي شمالي از خزه ها ، گلسنگ ها و كمي ازعلف ها تغذيه مي كنند . گله گوزن ها مايل ها راه را براي پيمودن غذا ميپيمايد ولاپ ها آن را تعقيب مي كنند . در آمريكاي شمالي نيز گوزن وجود دارد ولي بزرگتر مي باشند وآمريكائيهاآنها راكاريبوس مي نامند كه به معني گوزن كانادائي است .

دربعضي مناطق گاوهاي وحشي وجود دارند . درارتفاع كوههاي تبت گاوهاي كوهاندار زندگي مي كنند اگر چه هنوز گله هاي كوچكي از گاوهاي كوهاندار وحشي وجود دارد ولي بيشترآنهارا بخاطرگوشت وشير مثل گاوهاي معمولي نگهداري مي كنند . ازآنها در سواري وحمل و نقل نيز استفاده مي كنند .  در آمريكاي شمالي گاو ميش هاي كوهاندار زندگي مي كنند كه آمريكاييها به آنها بوفالو مي گويند . زماني گله هاي بزرگي از بوفالو ها وجود داشت وفقط هنديها آنها را شكارمي كردند وقتي مهاجران آمده وراه آهن ساختند آنقدرازاين بوفالو كشته شد كه تقريبا از بين رفتند ولي حالا شكار آنها ممنوع علام شده است . در اروپا نيز گاو ميش هاي كوهاندار وجود دارد ولي از گاوميش هاي آمريكايي كوچكترند.

ديگر جانوران شاخهايي دراز دارند كه مي تواند كه مي تواند به عنوان اسلحه مورد استفاده قرار گيرد . تفاوت بين شاخهاي معمولي و انشعابي آن است كه شاخهاي معمولي توخالي هستند . شاخ ها به قسمت استخواني كه از سر جانور روئيده مي چسبند . از طرف ديگر شاخهاي انشعابي سفت مي تاشند و از سر جانور روئيده و يكسال دوام مي آورند . وقتي شاخها مي افتد ممكن است خود جانور آن را بخورد و شاخهاي نو بجاي آنها مي رويد . بز كوهي و گاوها شاخ معمولي وآهو شاخ انشعابي دارد . بيشتر اوقات حيوانات از شاخ هاي خود براي خود نمايي استفاده مي كنند . معمولا حيوانات نر شاخ دارند ودرفصل توليد مثل براي جستجوي جفت ماده با يكديگر دعوا مي كنند . آنها اغلب به جانوراني كه از جنس خودشان باشد صدمه نمي رسانند . اين نبرد آنها تا اندازه اي شبيه مسابقه كشتي است و هر حيواني كه حس كرده شكست خورده از نبرد بيرون آمده و فرار مي كند . استگ ها كه همان آهو هاي نر  قرمز مي باشند  امروزه منقرض شناخته شده اند زيرا شاخ آنها طوري است كه در موقع دعوا چنان مي چسبد كه نمي توان آنها را از هم جدا كرد و دراين صورت از بي غذايي مي مردند . گاو هاي موسك كه در گيرينلند و كانادا زندگي مي كنند با شاخهاي خود دفاع مي كنند . دشمن بزرگ اين گاوها گرگ مي باشد و وقتي خطري در بين باشد گاو هاي نر  گله حلقه اي درست كرده و سر وشاخ خود را به طرف بيرون مي آورند . در اين حالت گاوهاي ماده و بچه ها در داخل حلقه محافظت مي شوند . هر گرگي كه حمله نمايد گاوهاي نربا شاخ هاي خود به آنطرف پرت مي كنند .

خالهاي روي پوست بره آهومثل شكل آفتابي و سايه در روي زمين است . اين شكل به بره آهو كمك مي كند كه رنگ خود را با محيط تطبيغ دهد .   

 

Goats, hovanes and, deer,
Wide pastures, just a hand to hand, Africa has thousands of other animals along the lovely mountain goat

Are called grass is used as food. Because many hundreds of miles of meadow gazelle herds can be seen to be any more Nhabh groups live in small family dynamics. Most of them color brown color of derivatives and short dry grass Among the animals is difficult to view this. All the different types of mountain goats have horns that any of them has its own horn. Branch gazelle black, large and complex, which is around the neck.
  Dick Dick that they are only thirty centimeters tall branch are short and right are only a few centimeters long. Although most mountain Goats eat grass Vdygrgyahan small but their electric Scattered trees that were completely on top eats.

Jrnvk legs and neck is long and narrow. In order to Jrnvk tree in Brsand stands on its hind legs and thus a higher altitude mountain reaches all Goats.

Drarvpa chamois deer there instead. The Parks Hvhayy that Europe can have been somewhat domesticated deer Hvha seen this yellow is called pinto behind are like a shovel Vshakhhayshan above is long. Different branch branch branch Azdygr deer deer are more firm and each year a new branch is added to it. One of the differences between mountain goats is Vahv. Kvhay in Scotland and in Europe Drbzy badrapu flock of some of the red deer that live in very larger.

When this type of Hvha but there was a lot of meat edible Since most of them were killed. Because the damage Hvha Gyahkhvarnd are also built into the grain, but now they live Drjahayy that can actually be harmful too. I Hvhay the smaller herds do not move, but only two or three deer are together.

For residents of North Pole reindeer is not just a wild animal. But for hundreds of years of life Lap northern Norway to these deer have passed. These animals, people were able to eat meat and skin for clothing and hair will get Vptv long into the skin Baftnd clothing. Reindeer milk is good for eating animals Vazkhvd can be used in the sled and riding. In general, the reindeer moss, the moss and fed their little Azlf Game. Posts miles way the deer herd for food, travel Vlap Game traces of it can prosecute. The deer in North America there are larger, but Vamrykayyhaanha Rakarybvs call is Canadian, which means deer.

There are wild cattle Drbzy areas. Tibet mountains Drartfa Kvhandar live cattle, although still small herd of wild cattle there, but Kvhandar Byshtranhara Bkhatrgvsht Vshyr like normal cows are kept. Offense in the passenger transport Vhml use. Ewes in North America by Kvhandar cow that Americans live in Buffalo say to them. When large herds of buffalo, there was Shkarmy them were Indians and only when immigrants made the iron Vrah Nqdrazayn Buffalo killed almost among them went hunting, but I thug is prohibited. Find the cow in Europe ewe Kvhandar there but Kvchktrnd American buffalo.

Other animals that can have long Shakhhayy that can be used as weapons. The difference between the normal branch and ordinary branch branch that are hollow. Horn to the head section of bone stick animals are grown. The other branch branch and head hardened Tashnd animals will be grown and one year duration. When the branch falls to animals may eat it and instead they go through a new branch. Mountain goats and cows have horns normal Vahv branched horns. Animals often pose for their horn use. Usually male animals have horns Vdrfsl reproductive search for material pairs with each other to fight. They often made of the animals that are themselves not harm Rsannd. Them to the battle wrestling is similar enough and feel that each animal has been defeated and fled out of the battle will be. Astg that the male red deer are known to have been extinct today because their horns so that when stick fighting is so that they can not be separated from and in this case of food died. Of cows that Mvsk Gyrynlnd and Canada live with their branch shall defend. Great enemy is the wolf cows and when is risk among male cattle herd and head right ring Vshakh to keep out of hand. In this case Article cattle and children are protected inside the ring. Grgy that can attack any cattle Nrba their horns thither shall throw.

Khalhay lamb skin form sun and shade Hvmsl earth is. This form will help to lamb deer the color of their environment to Ttbygh.

+ نوشته شده در  جمعه ششم بهمن ۱۳۸۵ساعت 6:7  توسط سید مصطفی  |